Skip to main content

История | History

"Пеперудите са всъщност изтребители" в "Дом Елиас Канети" Русе.

"Пеперудите са всъщност изтребители" в Градска художествена галерия Варна.


"Пеперудите са всъщност изтребители" в Театър "София".

 "Пеперудите са всъщност изтребители" в ДТ Ловеч.

"За жената отсреща" в Младежки театър София.

"Хамлетмашина" в Гьоте Институт София

 "Ноктюрно - от прахта до сиянието" в галерия "Индустриална" София.

"Ноктюрно - от прахта до сиянието" в Софийска Градска Художествена Галерия.

"Пеперудите - ънплъгд" в бар "Строежа" София.
"Ноктюрно - ънплъгд" в бар "Dada Cultural Bar" София.

"Ноктюрно - от прахта до сиянието" в Чешки Културен Център София.

"Ноктюрно - от прахта до сиянието" в ДТ "Сава Огнянов" Русе.

"Ноктюрно - от прахта до сиянието" в галерия "Графит" Варна.

 "Ноктюрно - от прахта до сиянието" в ДТ Пловдив.

"Емоционални" в галерия "Credo Bonum" София.

 "Ноктюрно - от прахта до сиянието" в Национален Природонаучен Музей.

"Ноктюрно - от прахта до сиянието" в Национален Природонаучен Музей.

"Опит # 0.3" в Уферстудиос, Берлин

"Опит # 0.3" в Софийска градска художествена галерия

"Емоционални" в Национален Природонаучен Музей.

"Емоционални" в Телефонната Палата.

"Experience # 0.3" in Wiessenburg Halle
"Тълковен речник" във Фабрика 126
"Диско Анимационен Фънк" в Интимен театър
"Диско Анимационен Фънк" в СГХГ
"Тълковен речник" в Дом Канети
"Тълковен речник" във Vivacom Art Hall
"Идентичност" в Център за култура и дебат Червената Къща
"Идентичност" в Тютюнев склад
"Идентичност" във Фабрика за градско изкуство
"Идентичност" в UT Connewitz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Нашата история –
Ирина Дочева Голева и Огнян Иванов Голев

През 2003 година реализацията на театралния проект „Черно-Бяло” на неформалната група „Семейството на сивите хора” в пространството на театър „Ателие 313” поставя началото на първите ни мисли и опити за създаване на професионално независимо изпълнителско изкуство. През 2004 година проектът получава две награди: „награда за нови форми в театъра” на XI Куклено театрален фестивал "Михаил Лъкатник" в Ямбол и „награда за нова млада театрална група” на III Международен куклено театрален фестивал “Пиеро” в Стара Загора. През 2005 година проектът участва на XXVII Международен куклен фестивал в Мистелбах, Австрия, с финансовата подкрепа на програма Мобилност на Министерство на Културата и кандидатстваща организация Сдружение „Ескимо”. Така започва нашето тясно и плодотворно сътрудничество със Сдружението.

През 2006 година под шапката на Сдружение „Ескимо” се създава следващият независим театрален проект „За жената отсреща”, поканен и игран в ТР „Сфумато” (сезон 2006-2007); и представен в ДТ „Сава Огнянов” Русе, ДТ „Гео Милев” Стара Загора, ДТ „Стоян Бъчваров” Варна и Държавен куклен театър – Пловдив с проект на Сдружение „Ескимо” за разпространение на спектакъла, подкрепен от МК.

През 2008 година под шапката на Сдружение „Ескимо” се създава авторския мултижанров пърформанс „Пеперудите са всъщност изтребители” (по идея на Ирина Дочева), подкрепен от Фонд „Дебюти”, Столична Програма „Култура” и Министерство на Културата, представен в периода 2008 – 2010 в „Дом Елиас Канети” Русе, ТР Сфумато, Театър София и Младежки театър. През същата година се прекратява съвместната дейност със Сдружение „Ескимо” и се учредява новото Сдружение за съвременно изкуство и култура „По действителен случай” от Огнян Голев, Ирина Дочева, Тони Кондев, Ивелина Анчева и Светозар Георгиев (ghostdog).

През 2009 година проект „Пеперудите са всъщност изтребители” взима награда „ИКАР 2009” за дебют на Ирина Дочева и получава номинация за авторска музика на Александър Даниел. Следва награда от Министерство на Културата за принос в развитието на българската култура по случай 24 май – ден на българската просвета и култура, и славянската писменост. В същата година проектът участва на XVII Международен театрален фестивал „Варненско лято” и на VI театрален фестивал „Младите в театъра” в Ловеч. През същата година Сдружение „По действителен случай” става един от учредителите на „Асоциация за свободен театър”, участва със свой представител в нейния четиричленен УС и става юридическо лице на драматичната режисьорка Василена Радева при кандидатстването й пред Фонд „Дебюти” с театрален проект „Грозният” от Мариус фон Майенбург, в последствие реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Дебюти” в „Театър София”.

През 2009 - 2010 година Сдружение „По действителен случай” е партньор и юридическо лице на драматичната режисьорка Ида Даниел при кандидатстването й пред Столична програма „Култура” с театралния проект „Мъртвата Дагмар – малката кибритопродавачка” от Светозар Георгиев (ghostdog), реализиран в ТР „Сфумато” (сезон 2010 – 2011) като копродукция между театъра и Сдружението. 
През лятото на 2010 година Сдружение „По действителен случай” създава своя следващ авторски мултижанров пърформънс „НОКТЮРНО – от прахта до сиянието”, подкрепен от Министерство на Културата, представян в галерия „Индустриална 11”.

Our history - by Irina Goleva and Ognian Golev

In 2003 the realization of the theatre project "Black and White" by the informal group "The Family of Gray People" in the area of the private theatre "Studio 313" in Sofia marks the beginning of our first thoughts and attempts to create professionally independent performing art projects in Bulgaria. In 2004 the project received two awards: "Award for new forms in the theatre" at the XI Puppet and Drama Theatre Festival "Michael Lakatnik" in Yambol and "Reward for new young theatre group" at the III International Puppet and Drama Theatre Festival "PIERROT" in Stara Zagora. In 2005 the project took part in the XXVII International Puppet Festival in Mistelbah, Austria, with the financial support of the Mobility Programme of the Ministry of Culture and the applicant organization - Association "Eskimo". Thus began our close and fruitful cooperation with the Association.
In 2006, under the umbrella of the Association "Eskimo", the following independent theatre project "The woman next door" was made, invited and played in "Sfumato" Theatre in Sofia (2006-2007) and presented in DT "Sava Ognyanov" in Rousse, DT "Geo Milev" in Stara Zagora, DT "Stoyan Bachvarov" in Varna and the State Puppet Theatre in Plovdiv - a project of Association" Eskimo" to distribute the show, supported by the Ministry of Culture.
In 2008, under the umbrella of Association "Eskimo", our next author multigenre performance "Butterflies are jet-fighters actually" was created, supported by the Fund "Debuts", the Metropolitan Culture Programme and the Ministry of Culture, presented (2008 - 2010) in "Dom Elias Canetti" in Rousse, "Sfumato" Theatre in Sofia, "Sofia" Theatre and the Youth Theatre Sofia. In the same year we cease collaboration with the Association "Eskimo" and establish a new Association for Contemporary Art and Culture "Based on Actual Events", founders: Ognian Golev, Irina Docheva, Toni Kondev, Ivelina Ancheva and Svetozar Georgiev.
In 2009 the project "Butterflies are jet-fighters actually" took "Ikar 2009" Award for debut of Irina Docheva and received a nomination for original music by Alexander Daniel. There followed the award from the Ministry of Culture for contribution to Bulgarian culture May 24 - Day of Bulgarian Education and Culture, and Slavonic language. In the same year the project was involved in the XVII International Theatre Festival "Varna Summer" and the VI Theatre Festival "the Young in Theatre" in Lovech. In the same year "Based on Actual Events" Organisation was one of the founders of the Association of Free Theatre in Bulgaria, participated with one representative in its four-member board, and it was a legal person of the dramatic director Vassilena Radeva, when applying to the Fund "Debuts" in Bulgaria with her theatrical project "The Ugly Man" by Marius von Mayenburg, subsequently developed with financial support from the Fund in "Sofia" Theatre.
In 2009 - 2010 "Based on Actual Events" Organisation was a partner and a legal person of the dramatic director Ida Daniel, when applying to the Metropolitan Culture Programme with theatrical project  "Dagmar the dead - the little match girl" by Svetozar Georgiev, implemented in "Sfumato" Theatre (season 2010-2011) as a co-production between the theater and the Organisation.
In the summer of 2010 "Based on Actual Events" Organisation created its next multigenre independent performance "Nocturne - from dust to brilliance", supported by the Ministry of Culture, presented in "Industrial" gallery in Sofia. In 2011 the performance got a nomination "Ikar" for its original music.

Popular posts from this blog

хистерезисна крива

Хистерезисната крива представлява намагнитването на материала в зависимост от това, в колко силно магнитно поле е поставен. Тази крива представлява затворен симетричен контур. В представлението "Пеперудите са всъщност изтребители" я използваме като графично описание, което ще помага за етапите на промяна в персонажа. Елегантна раздяла в девет стъпки.

Суперстъклензмей
В устата ми хиляди парченца смях Натрошени Разбити зъби Водата спря Секунда въздух Смях. До понеделник, а?


Пред мивката – „Houston, we have a problem”
Та седя си и бъркам из помията – малко като Жак-Ив Кусто в неговата мръсна подводница – и търся парцали от предишната пяна. А там плуват корички, обелки от лук и някакви стари целувки. „Houston, we have a problem.” Все едно, не мога да ти вдигна, защото са ми мокри ръцете. Пак го натискаш да звъни телефона. НЕ МОГА ДА ВДИГНА, СЕГА МИЯ ЧИНИИ!!! Ебаси.


Търкауета
Аз съм ток. Подавам си ръка.Здрасти - аз съм най бавната светкавица на света.Преебавка съм..Аз съм остро гл…

UNLOCK I - Боряна - фотография

UNLOCK ПРОФИЛ
Име: Боряна Пандова Дата на раждане: 20 септември 1979
Място на раждане: София
Професия: фотограф
Уебсайт:http://www.borianapandova.com/
- Какво е за теб UNLOCK? - Нежен процес. - Какво си откри? - Открих път за работа и формула да изваждам смисъл от взаимоотношенията си с други професионалисти и изкуства.  - Къде те срещна? - Срещна ме в тъмното, в което бях и ме извади на светло.  - С какво те вдъхнови? - Открих хора, без да е необходимо да се натрупа купчина думи, а само факта, че преди два месеца бяхме непознати, а сега си липсваме. Аз получих много любов.  - Как се подготвяш за фотографията? - С много мечтаене и събиране на информация, които се съчетават в един магичен момент. В него трябва да съм много отворена, за да не изпусна човека, бързо да изградя доверието и възможностите за импровизация - това което той е готов да отключи за мен. И там аз за един миг трябва да включа магията и професионализма си.  - Най-специалното нещо, което ти дава? - Фотографията непрекъснато разширява…

UNLOCK II - the Little Things

“Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен случай” представя:
Авторски проект на Ирина Голева 
МАЛКИТЕ НЕЩА
(Unlock II)

ПРЕМИЕРА: 07.11.2018 от 19:30ч. в ДНК (в подлеза на НДК)
Вход: билети на касите на НДК и ДНК

Автор и водещ на творческия процес: Ирина Голева
Костюми и сценична среда: Велика Прахова 
Координатор: Огнян Голев
В мултимедийните видеа участват: Майя Голева и Елина Карастоянова 
В проекта са използвани стихотворения на Светозар Георгиев, Жак Превер, Емили Дикинсън и поп фолк текстове 

Участват: 
Ирина Голева - актриса
Боряна Пандова - визуален артист
Христина Белева - гъдулка
Димитър Горчаков - пиано 


Unlock II продължава своя артистичен път, като част от поредица проекти, с цел през взаимодействието на артисти от различни изкуства да създадат условия за изследване на радостта, които отключват нови решения за въздействие в сценичното пространство. 
В “Малките неща” ще си насочим погледа към моментите, в които бавното разтапяне на шоколад в устата, споделян…