Skip to main content

Мисия | Mission

Мисия:

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура По действителен случай е неправителствена организация в обществена полза, изградена от артисти на свободна практика, работеща за утвърждаването и популяризирането на високостойностно съвременно българско независимо изкуство.

Артистичните търсения на Сдружение По действителен случай са в професионалното авторско съчетаване на различни умения и театрални практики (драматургия, съвременен танц, музика на живо и импровизация) в единен сценичен акт.

Чрез своите дейности Сдружение По действителен случай има за цел да развива екипния принцип на творческа работа и да предлага културни продукти със съвременен поглед към актуални житейски теми и важни общочовешки въпроси - по действителен случай.


Сдружение По действителен случай и неговите цели по отношение на авторските независими проекти:

· създаването на високостойностно съвременно изпълнителско изкуство;
· изследването на движенческите процеси в човешкото тяло, в подкрепа на автентичното сценично присъствие;
· използването на нови и актуални сценични средства и форми;
· подпомагането на иновационни проекти както на дебютиращи, така и на утвърдени творци и творчески групи;
· професионално обживяване на алтернативни пространства и културни институции със несценични акции и проекти;
· изграждането на център за съвременно алтернативно изкуство;


Сдружение По действителен случай и неговите цели по отношение на културната ситуация със съвременното българско сценично изкуство:

· провеждането на разнообразни образователни творчески работилници и ателиета с водещи артисти от областта на съвременното изкуство и култура от страната и чужбина;
· организирането на местни и международни семинари и лекции за ролята на културния мениджър и културните политики;
· организирането на семинари и лекции за създаването на критически материал в областта на съвременното алтернативно изкуство;
· развитието на спонсорството и дарителството в сферата на независимото изкуство;
· утвърждаване важността от проектно финансиране в сферата на независимото изкуство и култура;
· разработването на доброволчески и стажантски програми в сферата на независимото изкуство;
· повишаването на обществения интерес към съвременните форми на изкуство с помощта на широко медийно разпространение и качествена реклама;


Сдружение По действителен случай и неговите цели по отношение на отварянето на българската независима сцена в международен план:

·        организирането на творчески ателиета между български и чуждестранни професионални артисти и артистични компании в сферата на съвременното алтернативно изкуство;
·        стимулирането на културния обмен чрез организирането на международни уъркшоп програми и проекти;


Ценности:

·        Изкуството като възможност за истинно себеизразяване;
·        Екипен изследователски принцип, основаващ се на любовта, отвореността, професионализма и таланта на отделните артисти;
·        Професионалното развитие и личностното израстване на членовете на екипа;
·        Приемствеността на творчески идеи между различни поколения и социални групи;
·        Междукултурният обмен като поле за свободно споделяне на опит;
·        Коректно отношение към нашите партньори, спонсори и дарители.


Mission:

Based on actual events organisation for contemporary alternative art and culture is an independent organization in public benefit (NGO), created in 2008 in Sofia by seven freelance artists, working for the promotion and popularization of high value contemporary Bulgarian independent performing art.

The artistic search of the organisation is in the aria of professional authentic combination of different performing skills and theater practices (dramaturgy, contemporary dance, live music and improvisation) in one single performance act.

Through its activities Based on actual events organisation aims to develop the principle of creative team work and creation of cultural products, that offer a contemporary look at current life issues, important universal and personal issues - based on actual stories, events and needs.Popular posts from this blog

макет на Пеперудите са всъщност изтребители от Тони Кондев

Данъчни облекчения

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ
Физическите лица, които могат да ползват данъчни облекчения за дарения, размерът на облекченията и условията за тяхното ползване са определени в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). В закона е предвидено данъчно облекчение за направеното дарение до 10% от облагаемия годишен доход като облекчението се ползва след подаване на годишна данъчна декларация по чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ. Облекчението се ползва от получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения, лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол и тези, получаващи доходи от наем, рента или аренда. За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени от закона, сред които са юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопа…

хистерезисна крива

Хистерезисната крива представлява намагнитването на материала в зависимост от това, в колко силно магнитно поле е поставен. Тази крива представлява затворен симетричен контур. В представлението "Пеперудите са всъщност изтребители" я използваме като графично описание, което ще помага за етапите на промяна в персонажа. Елегантна раздяла в девет стъпки.

Суперстъклензмей
В устата ми хиляди парченца смях Натрошени Разбити зъби Водата спря Секунда въздух Смях. До понеделник, а?


Пред мивката – „Houston, we have a problem”
Та седя си и бъркам из помията – малко като Жак-Ив Кусто в неговата мръсна подводница – и търся парцали от предишната пяна. А там плуват корички, обелки от лук и някакви стари целувки. „Houston, we have a problem.” Все едно, не мога да ти вдигна, защото са ми мокри ръцете. Пак го натискаш да звъни телефона. НЕ МОГА ДА ВДИГНА, СЕГА МИЯ ЧИНИИ!!! Ебаси.


Търкауета
Аз съм ток. Подавам си ръка.Здрасти - аз съм най бавната светкавица на света.Преебавка съм..Аз съм остро гл…