17 September 2008

Данъчни облекчения


ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ

Физическите лица, които могат да ползват данъчни облекчения за дарения, размерът на облекченията и условията за тяхното ползване са определени в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). В закона е предвидено данъчно облекчение за направеното дарение до 10% от облагаемия годишен доход като облекчението се ползва след подаване на годишна данъчна декларация по чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ. Облекчението се ползва от получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения, лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол и тези, получаващи доходи от наем, рента или аренда. За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени от закона, сред които са юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Освен това дарителите не трябва да имат неизплатени декларирани данъчни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението.

Как се намалява облагаемият доход:

За получаващите доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения данъчното облекчение за дарение се приспада от облагаемия доход след намаленията, посочени по долу:
  • с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка;
  • вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица;
  • внесените през месеца за сметка на лицата вноски по договори за застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд.
За получаващите доходи от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия и работещи по договори за управление и контрол, данъчната основа се намалява с:
  • с разходи за дейността от 10% за управление и контрол, 35% за извършване на услуги с личен труд, упражняване на свободна професия, до 70% за животновъдство;
  • с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка;
  • с вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица;
  • с вноските по договори за застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след приспадане на разходите за дейността.


ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчитат направените дарения като разходи. Ако даренията са в размер до10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат. Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер на 10%, който се признава за разход по дейността.
За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени в чл. 35, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

За оформяне на дарението са необходими следните документи:
• Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл. Реквизитите на договора за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.
• Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например документи за банков превод, приемо-предавателен протокол.

Прикачени документи: