02 January 2008

"The woman next door" project

„За жената отсреща”
Авторско представление на Сдружение „По действителен случай”

Анонс
Театрален проект за самотата и липсата на изход от това ежедневно потъване единствено в себе си. Какво става с една жена, едно тяло, едно око, което е само. Само колкото да измисли на кого да каже, че е останало без глас и без форма. Само до дъното на окото, което го няма.

...
„Всяка жена има нужда от дишане в ухото. Всяка жена драска с нокти в контакта. Всяко око може да изчопли дупка във вените й. Всяка дума вибрира триста пъти под небцето. Всеки телефонен звън кънти като посмъртни стъпки ... ” (из представлението)

Екип
Ирина Дочева (актриса и режисьор), Стефан Христов (тромпет), Тони Кондев (сценограф), Огнян Голев (техническо лице), Ани Васева (текст), Тодор Стоянов (музика)
"The Woman Next Door"
A performance of "Based on actual events" organisation for alternative contemporary art

About the project
Theatre project about loneliness and lack of output from that everyday sinking only into yourself. What happens to a woman, one body, one eye, which is feeling alone. Just to figure out whom to say that it had no voice and no form. Only at the bottom of the eye that is not there.

...
"Every woman needs breathing in her ear. Every woman scratches with her nail into the wall-plug. Each eye can poke a hole in her veins. Every word vibrates three hundred times in her palate. Every telephone ring rings like a posthumous steps ... "(From the performance)

Team
Irina Docheva (actress and director), Stefan Hristov (trumpet), Tony Kondev (set designer), Ognyan Golev (technician), Annie Vaseva (text), Todor Stoyanov (music).