05 January 2008

EMOTIONAL performance

 "Емоционални"
Авторски мултижанров пърформънс на Сдружение "По действителен случай"

Емоционални е експедиция по пътя към центъра на чувствата и на двата пола, пътуване към потиснатите светове в човека, към дълбоко залостените негови мисли, идеи, желания.
Емоционални е признание на висок глас, споделен импулс, точка на пресичане между неговата и нейната лична история.
Емоционални е собствен прочит на важните житейски ситуации, крива права от автобиографични случвания, белези, рани, вълнения, радости ...

Едно представление за кристално чистите човешки пориви и за неподозираните сили, които всеки един от нас притежава.

Екип:
Tекст: Огнян Голев, Михаела Начкова, Сирма Маринова, Александра Косева, Вероника Борисова и Ирина Голева
Режисьор: Ирина Голева
Хореограф: Ивайло Димитров
Дизайнер на костюми: Вероника Борисова
Актьор: Огнян Голев
Музикална среда: Михаела Начкова
Графичен дизайн: Ивелина Анчева"Emotional" 
a multi-genre performance of "Based on actual events" Organisation

Emotional is an expedition towards the center of emotions of both genders, a journey to the oppressed worlds in all of us, to our deeply shut thoughts, ideas, desires.
Emotional is a loudly spoken recognition, a shared impulse, a point of intersection between his and her personal history.
Emotional is our own reading of the important life situations, a right curve of autobiographical events, scars, wounds, excitement, joy ...
A crystal clear performance of human impulses and the  unsuspected powers each of us possesses.

Team:
Text: Ognyan Golev, Mihaela Nachkova, Sirma Marinova, Alexandra Koseva, Veronika Borisova and Irina Docheva Goleva
Director: Irina Goleva
Choreographer: Ivaylo Dimitrov
Costumes designer: Veronika Borisova
Performer: Ognyan Golev
Live-on-stage music: Mihaela Nachkova
Graphic designer: Ivelina Ancheva