Skip to main content

Данъчни облекчения


ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ

Физическите лица, които могат да ползват данъчни облекчения за дарения, размерът на облекченията и условията за тяхното ползване са определени в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). В закона е предвидено данъчно облекчение за направеното дарение до 10% от облагаемия годишен доход като облекчението се ползва след подаване на годишна данъчна декларация по чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ. Облекчението се ползва от получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения, лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол и тези, получаващи доходи от наем, рента или аренда. За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени от закона, сред които са юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Освен това дарителите не трябва да имат неизплатени декларирани данъчни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението.

Как се намалява облагаемият доход:

За получаващите доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения данъчното облекчение за дарение се приспада от облагаемия доход след намаленията, посочени по долу:
  • с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка;
  • вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица;
  • внесените през месеца за сметка на лицата вноски по договори за застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд.
За получаващите доходи от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия и работещи по договори за управление и контрол, данъчната основа се намалява с:
  • с разходи за дейността от 10% за управление и контрол, 35% за извършване на услуги с личен труд, упражняване на свободна професия, до 70% за животновъдство;
  • с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка;
  • с вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица;
  • с вноските по договори за застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след приспадане на разходите за дейността.


ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчитат направените дарения като разходи. Ако даренията са в размер до10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат. Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер на 10%, който се признава за разход по дейността.
За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени в чл. 35, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

За оформяне на дарението са необходими следните документи:
• Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл. Реквизитите на договора за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.
• Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например документи за банков превод, приемо-предавателен протокол.

Прикачени документи:

Comments

Popular posts from this blog

UNLOCK I - Искра - танцьор

UNLOCK ПРОФИЛ Име: Искра Даскалова  Дата на раждане: 13 февруари 1993 Място на раждане: Варна   Професия: танцьор, waacking 

- С какво храниш душата и ума си, за да си Искра, която искаш да бъдеш?
- С време сред природата, музика, танц, книги и връзка със самата мен, която намирам във всички тези неща.
- Кое е последното нещо, което ти беше много интересно? - Взаимоотношенията с хората. Това винаги ми е най-интересно.
- Случка от детството? - Много обичах да карам ролери. И точно веднъж вечер по залез трябваше вече да се прибирам, защото ме викаха от блока, бях карала преди това много много часове и точно на последната права реших, че трябва да се засиля, по възможно най-бързия начин да карам, а не бях падала през цялото каране, всички тези часове, и накрая така паднах точно пред входа, че цялата станах в рани и синини. И тогава ми стана толкова смешно, болеше ама ми беше толкова смешно. Толкова много се смях тогава.
- Ти си свирила 10 години на пиано, как разбра, че танцът те изразява по-добре?

UNLOCK I - the beginning

Сдружение По действителен случай започна репетиции по своя нов двугодишен проект UNLOCK. Очаквайте премиерата на първа част UNLOCK I на 8 и 9 ноември 2017 във Фабрика 126!!!
Екип: Ирина Голева (водещ процеса), Огнян Голев (ръководител на проекта), Искра Даскалова (танцьор waacking), Тони Карабашев (актьор), Тодор Михайлов (народна гайда), Димитър Горчаков (пиано), Андрей Велков (ударни инструменти) и Боряна Пандова (фотография).
UNLOCK I - Димитър - пиано

UNLOCK ПРОФИЛ Име: Димитър Горчаков  Дата на раждане: 19 юли 1990 Място на раждане: София  Професия: музикант, пиано

- Каква тема те вълнува в момента?
- Къде се намирам в моето опознаване и разбиране за нещата. Музиката ме изразява и като човек.
- Кога е най-хубаво?
- Когато е най-лично, когато е в мажор. Музиката е интимност, тя е като обяснение в любов.
- Откъде си взимаш?
- От постоянството. Ако не свириш един ден, губиш два. Времето прекарано в музика ти се връща двойно повече.
- Какво е за теб UNLOCK?
- Отключване на мен към другите и влизане в едно много хубаво състояние на споделяне. Както, когато тръгваш на пътешествие, си даваш отговори на въпроси, които не си си задавал.